top of page

Algemene voorwaarden


Artikel 1

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon/offerte en ondertekend voor akkoord, zijn enkel en bij uitsluiting van elke ander, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. Wordt een aannemingsovereenkomst opgemaakt dan maken onze offerte en algemeen voorwaarden een geheel uit met deze overeenkomst.

Bij tegenstrijdigheid hebben zij voorrang op de voorwaarden in de aannemingsovereenkomst.

Clausules in het contract die de toepassing van onze algemene voorwaarden uitsluiten of beperken zijn nietig.

Artikel 2

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, onafhankelijk van onze wil, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

De klant heeft het recht om binnen 8 dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 3

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders werd bedongen.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% op jaarbasis. Bij niet betaling binnen de maand na de vervaldag is de klant bovendien een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Artikel 4

Alle eventuele klachten dienen ons overgemaakt te worden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na levering en/of plaatsing.

Artikel 5

Termijnen van uitvoering worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden onze firma niet.

Vertraging geeft geen enkel recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6

In geval van betwisting zijn de rechtbank van koophandel van Gent bevoegd.

Artikel 7

De eigendom van de geleverde materialen gaat over op de klant na de volledige betaling van de prijs.

Het risico gaat over op de klant vanaf de levering. De klant zorgt voor leveringsmogelijkheid op de werf.

Artikel 8

De bouwheer verklaart aan de aannemer dat het hem toevertrouwde werk volledig overeenstemt met te stedenbouwkundige voorschriften en hij zal de aannemer volledig vrijwaren mocht hij aansprakelijk gesteld worden wegens stedenbouwkundige overtredingen.

De bouwheer verklaart eveneens dat de aan de aannemer verstrekte plannen, tekeningen : technische tekeningen en werktekeningen overeenkomen met de officieel goedgekeurde plannen.

Artikel 9

Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinators zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Bijkomende voorzieningen, opgelegd door de veiligheidscoördinators worden doorgerekend aan de klant.

Artikel 10

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere bedingen of van de overeenkomst mee.

bottom of page